Vad är KBT och hur fungerar terapin?

KBT handlar om att lära in nya tankar för att kunna skapa nya beteenden.

Vi människor lär in på olika sätt, exempelvis om vi blir utsatta för en situation som skapar rädsla som  i sin tur få följder som undvikande, oro och ångest. Vi kan också bli påverkade av andras rädslor, vi tar alltså efter ett beteende. Självklart tar vi också efter positiva beteenden vilket vi brukar kalla att imitera positiva handlingar ex hjälpsamhet, artighet och hur vi allmänt ska bete oss i olika situationer. Hur vi tar efter beteenden antingen de är positiva eller negativa är något man tittar mycket på inom barnomsorg, skola och inom behandlingsarbete.  På så sätt får vi en uppfattning om hur vi kan hjälpa individen att hantera svårigheter men också bekräfta goda handlingar.

Det är först när de negativa beteenden belastar oss och vi har svårt att hantera dem, som vi söker terapi. De negativa konsekvenserna av olika situationer i livet kan skapa bestående rädslor, ångest, oro eller så får självkänslan sig en törn och självförtroendet sviker. Det är här terapeuten kommer in och hjälper klienten att lära in nya tankar som gör att känslan/beteendet minskar eller upphör.

Vid första sessionen gör vi alltid en beteendeanalys, dvs vi tittar på vad som är problemet, vad som utöser det och vilka konsekvenser det får. Därefter sätter klienten och terapeuten upp mål tillsammans för behandlingen. Klienten får nya verktyg att arbeta med mellan sessionerna som man sedan utvärderar vid varje samtal. Terapeuten är lyhörd för vad som fungerar för att klienten ska uppnå sina mål  Inom KBT arbetar vi strukturerat efter en konkret plan som passar klienten. Målet med terapin är att klienten ska få hjälp att reglera sina känslor och lära in nya sätt att tänka för att komma till nya insikter. Klienten får alltså hjälp att förändra tankar och känslor som uppkommit av erfarenhet som i sin tur att hon/han belastas med symtom som hindrar det dagliga livet. Inom KBT är givetvis historien viktig men det är nuet och framtiden vi arbetar mest med för att få till en förändring.

Klienten får hjälp att förstå vad som är problemet och hur det uppstått men också vad om gör att problemet vidmakthålls.

De metoder som finns inom KBT är evidensbaserade dvs framtagna och vetenskapligt prövade, det finns en stor kunskap om att metoderna fungera och effekten av dem.

IMG_8349
IMG_8355